สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พญ.วรุณยุพา พรพลทอง และคณะ พร้อมผู้นิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุ D-RTI ระดับอำเภอและระดับตำบลในช่วงปี 2562-2563

สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พญ.วรุณยุพา พรพลทอง และคณะ พร้อมผู้นิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุ D-RTI ระดับอำเภอและระดับตำบลในช่วงปี 2562-2563
ว่าด้วยเรื่องพัฒนาคุณภาพชีวิต พชอ.เมืองร้อยเอ็ด

วันที่(27 พฤษภาคม 2563) เวลา 13.00น.นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พญ.วรุณยุพา พรพลทอง และคณะ พร้อมผู้นิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุ D-RTI ระดับอำเภอ และระดับตำบลในช่วงปี 2562-2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สสอ.เมืองร้อยเอ็ด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับการติดตามนิเทศงานRTIจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและ รพ.สต.ทุกแห่ง

พชอ. 101 Smart city เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน วีระศักดิ์ จรฯภาพ ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด