จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและครอบครัวชาวม้ง ตามโครงการ ” พม. ปันใจ ให้น้อง สู้โควิด-19 “

จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและครอบครัวชาวม้ง ตามโครงการ
” พม. ปันใจ ให้น้อง สู้โควิด-19 ”

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีคำสั่งเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ 12 หมู่บ้าน ของตำบลเข็กน้อย เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่โดยตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่น และได้ห้ามประชาชนที่ไม่มีภูมิลำเนา ไม่มีถิ่นที่อยู่ประจำ ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในพื้นที่ตำบลเข็กน้อย เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และห้าบุคคล เข้า ออก ในพื้นที่บางจุด ทำให้ราษฎรในพื้นที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

ด้วยความห่วงใยในสวัสดิภาพของราษฎรบนพื้นที่สูงตำบลเข็กน้อย ซึ่งเป็นชุมชนชาวเขาเผ่าม้งขนาดใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการ ” พม. ปันใจ ให้น้อง สู้โควิด-19 ”

โดยในวันนี้ (28 เม.ย. 63) ที่ศูนย์เรียนรู้อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เด็กและครอบครัวชาวเขาเผ่าม้ง จำนวน 200 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและให้เด็กทุกคนสมารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข จากสถานการณ์การแพร่บาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019