ร้อยเอ็ด… รณวริทธิ์ สมาชิกวุฒิสภาร้อยเอ็ด มอบข้าวสารอินทรีย์ ช่วยบรรเทาวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 500 กก.

ร้อยเอ็ด… รณวริทธิ์ สมาชิกวุฒิสภาร้อยเอ็ด มอบข้าวสารอินทรีย์ ช่วยบรรเทาวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 500 กก.

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 เมษายน 2563 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกุล สมาชิกวุฒิสภา มอบหมายให้ นางสาว วรวลัญช์ ปริยฉัตรตระกุล พร้อมด้วยนางสาว อุทุมพร วงศ์พิพันธ์ มอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ให้แก่หน่วยบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อให้การสนับสนุนหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำไปบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในช่วงวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19
ทั้งนี้ นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นผู้รับมอบ และให้เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปมอบให้ราษฎร ที่เดือดร้อนในสถานการณ์ ดังกล่าว โดยเร่งด่วน ต่อไป

/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน