จันทบุรี-ทหาร ตำรวจ ร่วมกับ จิตอาสารวมพลังออกทำความสะอาด ฉีดพ่อนยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 รองเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

จันทบุรี-ทหาร ตำรวจ ร่วมกับ จิตอาสารวมพลังออกทำความสะอาด ฉีดพ่อนยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 รองเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

กลางดึกที่ผ่านมา พลตำรวจตรี เสถียร บุญค้ำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ศักดิ์คำ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดจันทบุรี ได้สนธิกำลัง ทหาร มทบ.19 กอ.รมน./ค่ายตากสินจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.เมืองจันทบุรี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าช้าง พร้อมด้วยรถยนต์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 และเครื่องแบกหาม ทำการออกพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรี โดยเริ่มตั้งแต่ สภ.เมือง จันทบุรี หน้าโรงเรียนศรียานุสรณ์ เบญจมราชูทิศ ตลาดสด ชุมชนรอบตัวเมืองจันทบุรี ซอยศูนย์การค้าเจพีไรวา สถานบันเทิงต่างๆ เป็นระยะทางรวม 11 กิโลเมตร

และเครื่องแบกหามได้ตระเวนพ่นตามบ้านเรือนประชาชนในที่ชุมชนแอดอัดและพื้นที่สุ่มเสี่ยง ขณะที่จังหวัดจันทบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ฉบับที่ 4 /2563 เรื่องปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นการชั่วคราว เพิ่มเติมจากประกาศคำสั่งก่อนหน้านี้ ดังต่อไปนี้ 1ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์และบริเวณใกล้เคียง ที่เปิดทำการทุกวันศุกร์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ /2. สถานรับเลี้ยงเด็ก ทุกแห่ง 3.โรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ประเภท ๒ ประเภท ๓ และประเภท ๔ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ทุกแห่ง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ขยายเวลาบังคับตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ด๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วย สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก