สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและเครือข่าย4ภูมิภาคแถลงเรียกร้อง5คุณสมบัติรัฐมนตรีศึกษาฯต่อนายกรัฐมนตรีฯ/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและเครือข่าย4ภูมิภาคแถลงเรียกร้อง5คุณสมบัติรัฐมนตรีศึกษาฯต่อนายกรัฐมนตรีฯเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีคุณลักษณะที่ดี

/PTV/ชสอท./สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว

เมื่อเช้าวันนี้26กพ2564 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุมโรงแรมธนินทร กรีนส์ปาร์ค อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายฯ4ภูมิภาคประกอบด้วยสหพันธ์ครูภาคเหนือ ชมรมครูภาคกลาง ชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาพันธ์ครูภาคใต้ แถลงข่าว ในการประชุมสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) เรื่องการศึกษาไทยจะไปทางไหน(ดี) ประธานโดย ดร.ปรีดา บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชน พร้อมด้วย ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง4ภาคเข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อกรณีการสรุปประเด็นของกระทรวงศึกษาธิการในการร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..ที่กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีข้อเสนอแนะและข้อควรแก้ไขจากองค์กรครูฯ เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2563


ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) กล่าวว่า.-วันนี้มาประชุมเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพผู้นำครู รวมพลังกันในการเรียกร้องสิทธิต่างๆ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีแนวโน้มว่า สิ่งที่เราได้เรียกร้องไปตามกฎหมาย เพื่อสิทธิของผู้ประกอบวิชาชีพตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรี ของผู้ประกอบวิชาชีพครู ขอให้คำมั่นกับครูทั้งประเทศว่าผู้ นำครูทั้ง4ภูมิภาค ในนามสมาพันธ์สมาคมฯได้ติดตามการบริหารงานตลอดจนนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนาการศึกษาชาติในปัจจุบัน ที่ต้องทำให้เห็นว่าในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษานั้นสำคัญ เพราะว่าจุดสุดท้ายคือเพื่อเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้มีความเชื่อมั่น ในการทำงานของครูในทุกระดับทุกพื้นที่ เพื่อเป็นกระบอกเสียงนำไปสู่นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการให้เห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนในอนาคต
คำแถลงการณ์สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) ฉบับที่3/2564 ใจความสำคัญ ดังนี้…จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้โปรดพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเหตุผลและความจำเป็นดังนี้


กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงสำคัญยิ่ง โดยที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 54 กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชน ได้รับการศึกษา อบรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม…เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีคุณลักษณะที่ดี มีสมรรถนะที่จำเป็นของคนในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในประชาคมโลก จึงมีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้
2. มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษา
3. เป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึกษา การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อปวงชนชาวไทย
4. ให้ความสำคัญของวิชาชีพครู ต้องเป็นวิชาชีพควบคุม วิชาชีพชั้นสูง มีสภาวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเป็นหลักประกัน สร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคม
5. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานเด็กไทย ตามหลัก สิทธิมนุษยชน เชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยสากล

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญ ในการพิจารณาบุคคล ที่มีความเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อเสนอของสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยต่อไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์ITสมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129/ข่าว