จังหวัดเชียงรายต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่

จังหวัดเชียงรายต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ Mr.Kevin Chock เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย พร้อมเลขานุการินี และล่ามของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำองค์การภาคเอกชนเข้าร่วมให้การต้อนรับและสนทนาในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และมีกำหนดการเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงราย โดยมี นาง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงรายและประธาน BIZ คลับแห่งประเทศไทย นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายรชฎ อึ้งอภินันท์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวเกศรินทร์ พนารังสรรค์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงราย และนายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและสนทนาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

โดยบรรยากาศในการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นและยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยให้เกียรติมาเยือนจังหวัดเชียงราย พร้อมเข้าสันถวะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ โดยการสนทนาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยให้ความสนใจในเรื่องสภาพภูมิประเทศและอาณาเขตของจังหวัดเชียงราย รายของประชากร สภาพการค้าชายแดนไทย-ลาว ไทย-เมียนมา และไทย-จีน โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป การคมนาคมขนส่ง ระบบขนส่งและกระจายสินค้า พื้นที่การเกษตร สินค้าจากภูมิปัญญา สินค้า 0TOP ปัญหาอาชญกรรมและยาเสพติด สภาพภัยแล้ง การท่องเที่ยว โรงแรม การวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ รวมทั้งการท่องเที่ยว กีฬา วัฒนธรรม และนักท่องเที่ยว ซึ่งผลการสนทนาเป็นไปด้วยความสัมพันธ์เข้าใจอันดี และยังจะได้มีกิจกรรมที่เกิดจากความเข้าใจอันดีนี้ในอนาคตต่อไปอีกด้วย

ประเทศสิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมักเรียกว่าเกาะสิงคโปร์ในภาษาอังกฤษ และเกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู และเกาะที่เล็กกว่ามากอีกกว่า 60 เกาะ ประเทศสิงคโปร์แยกจากคาบสมุทรมลายูโดยช่องแคบยะโฮร์ทางทิศเหนือ และจากหมู่เกาะเรียวของประเทศอินโดนีเซียโดยช่องแคบสิงคโปร์ทางทิศใต้ ประเทศมีลักษณะแบบเมืองอย่างสูง และคงเหลือพืชพรรณดั้งเดิมเล็กน้อย ดินแดนของประเทศขยายอย่างต่อเนื่องโดยการแปรสภาพที่ดิน

ซึ่งการมาเยือนของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยในครั้งนี้นับว่าเป็นความชื่นชมยินดีของประชาชนชาวจังหวัดเชียวราย และจะเป็นนิมิตหมายของความร่วมมือและความามพันธ์ที่ดีอย่างแนบแน่นต่อไปในอนาคต ทั้งจะเป็นการกระชับให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รอบด้านได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงอีกด้วย ทั้งจะเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงชื่อเสียงและศักยภาพของจังหวัดเชียงรายต่อสายตาของชาวสิงคโปร์ ตลอดทั้งนานาชาติ ในท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่ต้องปรับตัวและเชื่อมั่นอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
28/02/63