จ.ราชบุรี/วัดขนอนหนังใหญ่แถลงข่าวมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”5สายน้ำวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง”ณโรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

จ.ราชบุรี/วัดขนอนหนังใหญ่แถลงข่าวมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”5สายน้ำวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง”ณโรงมหรสพหนังใหญ่วัดขนอนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่27ตุลาคม2563นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีมาเป็นประธานพร้อมนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามเปิดงานแถลงข่าวมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ”5สายน้ำวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำภาคกลาง”โดยมีพระครูพิทักษ์ศิลปาคม.ประธานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง(เจ้าอาวาส)พร้อมคณะจัดงานให้การต้อนรับจัดขึ้นมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ใน

การนำเสนอเอกลักษณ์ชาติพันธุ์และภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นภาคกลางผ่านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลางที่สะสมความรู้และมรดกวัฒนธรรมด้านต่างๆเพื่อสะท้อนประวัติศาสตร์ความเป็นมาและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นภาคกลางที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยต่างๆเพื่อให้ลูกหลานเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นตัวตนของชุมชนที่จะนำมาสู่ความเข้าใจตระหนักและหวงแหนในคุณค่ามรดกวัฒนธรรมของตัวเองโดยผ่านรูปแบบนิทรรศการกิจกรรมการสาธิตและการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งจะจัดงานขึ้นในวันที่20ถึง22พฤศจิกายน2563 ณ วัดขนอนหนังใหญ่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน