ร้อยเอ็ด..*ตำบลโนนรัง.. ลุยสู้ covid-19 ยก 2.โครงการฝึกอบรมป้องกันไวรัสโคโรนา covid-19**การ์ดไม่ตก!!

ร้อยเอ็ด..*ตำบลโนนรัง.. ลุยสู้ covid-19
ยก 2.โครงการฝึกอบรมป้องกันไวรัสโคโรนา covid-19**การ์ดไม่ตก!!

ณ สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี ณ หอประชุมอเนกประสงค์.
วันพฤหัสบดีที่(27 สิงหาคม 2563)-เวลา 09.30 น.*นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกอบต.โนนรังเป็นประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันไวรัสโคโรนา covid-19 เดินทางถึงบริเวรที่ประชุม *ณ สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี ห้องประชุมอเนกประสงค์ โดยมีคณะผอ.จนท.นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนฯ

– ในครั้งนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนรังได้จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันไวรัสโคโรน่า covid-19 เพื่อฝึกอบรมนักเรียนเยาวชน ต้นแบบเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าถึงและทราบในครั้งนี้มีคณะทีมวิทยากรบรรยายการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า เพื่อนำไปใช้ ***นางกุสุมา จันทรวิภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง มอบหมายให้คณะทีม งานสาธารณสุขผู้อบรมเล่า บรรยายให้เยาวชนนักเรียนเยาวชนฟังในครั้งนี้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เด็กนักเรียนเยาวชนโรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากเด็กเยาวชนน่ารักและตั้งใจรับฟังกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

-. ทั้งนี้โดย*เน้นกิจกรรม*
# กินร้อนร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือบ่อยๆ-เว้นระยะห่าง 2 เมตร-เพื่อป้องกันเชื้อโรคและควรจัดระเบียบรักษาสุขภาพออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ***ในครั้งนี้วิทยากรก็ดำเนินการตามปกติอย่างวิถี.. News Normal. การ์ดไม่ตก!!

**ประชาชนสุขภาพดี**เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน*เข้าใจ*เข้าถึง*พึ่งได้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนรัง 101 smart city ร่วมสนับสนุนวิถี.News Normal

//////////////
อนุกรรมการ.ศรีไพร ทูลธรรม : บรรณาธิการ / ศรีไพร ทูลธรรม : ข่าว ภาพ /โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด/สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด/ 27 08 2563:1030