ร้อยเอ็ด… สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (ขอนแก่น) จัดเวทีชาวบ้านทื่อ.โพนทองเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่(ลุ่มน้ำพะยัง)

ร้อยเอ็ด…
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (ขอนแก่น) จัดเวทีชาวบ้านทื่อ.โพนทองเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่(ลุ่มน้ำพะยัง)

*วันนี้อังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (ขอนแก่น)มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูลและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลำน้ำยัง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
**สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศมีนโยบายและแผน มาตรการในการ พัฒนา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีการกำหนดให้สอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งในระดับประเทศและระดับลุ่มน้ำ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษาและการ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำด้วยการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่น และเป็นไปตามกฎหมาย
***ดร.จงกล พิมพ์วาปี ที่ปรึกษาคณะกรรมการลุ่มน้ำชี กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากช่วงฤดูน้ำหลากของลำน้ำพะยังกับผู้สื่อข่าวว่า 1.สร้างทำนบสองฝั่งลำน้ำยังป้องกันน้ำล้นตลิ่ง 2.ขุดลอกปากลำน้ำยังให้กว้าง และลึกช่วงตำบลนางาม อ.เสลภูมิ
3.ลำหวยทุกสาขาที่ไหลลงลำน้ำพะยังต้องทำฝ่ายชะลอน้ำ และฝายหินทิ้งเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

สุเทพ ลอยแก้ว/ 092 714 7488