กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่เกาะสีชังนำร่อง ติดตาม ผลักดัน เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ดันเกาะสีชังปลอดพิษสุนัขบ้า

กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่เกาะสีชังนำร่อง ติดตาม ผลักดัน เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 27 มิ.ย.65 นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอเกาะสีชัง เปิดงานกรมปศุสัตว์ ติดตาม ผลักดัน พื้นที่นำร่องอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมี ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่อำเภอ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์โดยสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ปศุสัตว์เขต 2 ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ นายอำเภอเกาะสีชัง เทศบาลอำเภอเกาะสีชัง ศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียว กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อในประเทศไทย (CDC Thailand) ท้องถิ่นจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด องค์กรพิทักษ์สัตว์โลก (World animal Protection) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามและผลักดันการสร้างพื้นที่เกาะสีชังให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่ไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานมากกว่า 2 ปี

ซึ่งปัจจุบันพื้นที่อำเภอเกาะสีชังเป็นหนึ่งในพื้นที่คัดเลือกนำร่องผลักดันให้สามารถประเมินรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าให้สำเร็จภายในปีงบประมาณ 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือ การสร้างและประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2565

สำหรับการดำเนินงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกาะสีชังได้มีการประสานการดำเนินงานกันในหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในโอกาสนี้ทางกรมปศุสัตว์จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมลงพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เพื่อประสานกำลังในการผลักดันให้พื้นที่นี้สามารถประเมินและรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ และส่งผลให้พื้นที่เกาะสีชังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นอีกจุดเด่นที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ดีขึ้นได้อีกด้วย