ร้อยเอ็ด.. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)ที่ อ.โพนทอง

ร้อยเอ็ด..
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่(5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง)ที่ อ.โพนทอง

*วันนี้ 27 มิ.ย.2562 ณ.ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด หน่วบงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
**คุณสมบัติเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการ) มีความสมัครใจ(ระเบิดจากข้างใน)/ความพร้อม(แรงงาน ทุน)/เป็นพื้นที่ Start Zeroต้องการที่จะปรับเปลี่ยนจากพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยว/พื้นที่ว่างเปล่า มีแหล่งน้ำของตนเองหรือแหล่งน้ำธรรมชาติหรือคลองชลประทาน และต้องมีน้ำใช้เพียงพอในการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ตลอดทั้งปี

* **นายพรชัย ยิ้มแย้ม นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนชำนาญการ กล่าวว่าเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ ได้น้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ครอบครัว ด้วยการทำการเกษตรอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และให้เกิดการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรรายใหม่ทั้งประเทศ จำนวน 70,000 ราย

ดำเนิน พรมไชยา/ถ่ายภาพ-รายงาน