สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน ดันสายโลจิสติกส์ช่วง COVID-19 สู่ตลาดแรงงาน

สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน ดันสายโลจิสติกส์ช่วง COVID-19 สู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เปิดเผยว่า
ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย คำนึงถึงผลกระทบของผู้สำเร็จการฝึกอบรมต่อวิกฤตดังกล่าว สถาบันฯ นานาชาติจึงได้มีการติดตามการมีงานทำและติดตามผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม สาขา “เทคนิคการขับรถลากจูง” (Trailer driving techniques) ทั้งในด้านการนำความรู้ ทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพ โดยสถาบันฯ นานาชาติ ได้ดำเนินการฝึกอบรมสาขาดังกล่าวมาแล้วรวมทั้งสิ้น 23 รุ่น ผลจากการตรวจติดตามผู้สำเร็จการฝึกอบรม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการด้านการขนส่งสินค้า และขนส่งวัตถุอันตราย เป็นผู้มีรายได้ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ สถาบันฯ นานาชาติได้มีการวางแผนการฝึกอบรม เพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ต่อไป
นางสาวณัฐฐินันท์ สวัสดี ผู้สำเร็จการฝึกอบรมรุ่นที่ 10 ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท กรุงเทพชลกิจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งสินค้าประเภทบรรทุกรถการเกษตรยี่ห้อคูโบต้า อาทิ รถแทรคเตอร์ รถดำนา รถเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ซึ่งเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยได้ขนส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นางสาวณัฐฐินันท์ฯ กล่าวว่า หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมจากสถาบันฯ นานาชาติ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ทั้งด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน กฎจราจร ระเบียบฯ วิธีการขับรถอย่างถูกวิธี อีกทั้ง มีการตรวจสอบระบบ และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ของรถบรรทุกประจำวันก่อนใช้งาน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงแรก ๆ ทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจาก สปป.ลาว มีการปิดด่านทำให้มีผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สำหรับประเทศกัมพูชานั้นยังมีการเปิดด่าน แต่มีการตรวจคัดกรองสินค้าผ่านด่านอย่างละเอียด ทำให้การขนส่งสินค้าเกิดความล่าช้า ในส่วนของพนักงานไม่มีผลกระทบเนื่องจากไม่มีการลดพนักงาน และลดอัตราค่าจ้าง แต่อย่างใด

นายศักดิ์นรินทร์ นันไชย ผู้สำเร็จการฝึกอบรมรุ่นที่ 12 ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการขนส่งวัตถุอันตรายชนิดเชื้อเพลิง กล่าวว่า หลังจากจบการฝึกอบรมจากสถาบัน ฯ นานาชาติ ได้นำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ระหว่างปฏิบัติงานจะคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน ตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับรถขนส่ง ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานนั้นจำเป็นต้องมีความอดทน และซื่อสัตย์ ขณะนี้ตนเองสามารถยกระดับอาชีพส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยมาก ทั้ง ๆ ที่ปัจจุบันมีการใช้รถใช้ถนนค่อนข้างน้อย แต่บริษัทฯ ก็ยังมีการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากแหล่งผลิต ขนส่งไปยังภูมิภาคต่างๆ ได้เหมือนเดิม นายศักดิ์นรินทร์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันมีความต้องการแรงงานเกี่ยวกับการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ การขับขี่รถหัวลาก ตลอดจนการขับรถขนส่งสินค้าอันตรายเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้สนใจในการประกอบอาชีพด้านนี้ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ณ สถาบันฯ นานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยฝึกที่มีมาตรฐาน มีความพร้อมทั้งด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยากร สถานที่ และที่สำคัญมีบุคลากรที่ให้การต้อนรับ ควบคุม ดูแลตลอดระยะเวลาการฝึก
นายเสริมศักดิ์ ฮดโท ผู้สำเร็จการฝึกอบรมรุ่นที่ 19 ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ รวมถึงตนเองไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่อย่างใด ยังดำเนินงานได้ตามปกติ ทั้งนี้ นายเสริมศักดิ์ฯ ยังกล่าวอีกว่า หลังจากจบการฝึกอบรมจากสถาบันฯ นานาชาติทำให้มีประกอบอาชีพที่มั่นคง และสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จึงขอขอบคุณสถาบันฯ นานาชาติที่มอบโอกาส และอาชีพที่ดีให้ในวันนี้ และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า สถานประกอบกิจการด้านขนส่งและโลจิสติกส์ยังมีความต้องการพนักงานขับรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก
ท้ายนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5377 7471 หรือติดตามข่าวสารการรับสมัครฝึกอบรมได้ที่ facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน