กลาโหม เตรียม จัดแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ปฏิบัติการร่วม กับทหาร 18-20 มิย. ที่ค่ายเอกาฯ พิษณุโลก

กลาโหม เตรียม จัดแสดงศักยภาพของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ปฏิบัติการร่วม กับทหาร 18-20 มิย. ที่ค่ายเอกาฯ พิษณุโลก

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม เผยว่า ท่ีประชุมสภา กห. พลเอกประวิตร สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถของกำลังพลสำรอง 3 เหล่าทัพ ในการปฏิบัติภารกิจร่วมกับ กาลังประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการสนับสนุนในภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้น 18 – 20 มิถุนายน 2562 ที้ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก ใหเ้ ป็นไปด้วยความเรียบร้อย