กกล.รส.จว.ลป.โดยร้อย.รส.ที่3 (ร้อย.ฝรพ.3)พื้นที่ อ.แจ้ห่ม ร่วมกับ จนท.เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง,จนท.หน่วยอุทยานถ้ำผาไทฝั่งตะวันตก,กำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบเส้นทางสัญจรเข้าออกบ้านจอกฟ้าและบ้านช่อฟ้า ม.5ต.ทุ่งผึ้งที่ไดัรับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนอง

เมื่อ270900.พ.ค62กกล.รส.จว.ลป.โดยร้อย.รส.ที่3 (ร้อย.ฝรพ.3)พื้นที่ อ.แจ้ห่ม ร่วมกับ จนท.เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง,จนท.หน่วยอุทยานถ้ำผาไทฝั่งตะวันตก,กำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบเส้นทางสัญจรเข้าออกบ้านจอกฟ้าและบ้านช่อฟ้า ม.5ต.ทุ่งผึ้งที่ไดัรับผลกระทบจากฝนฟ้าคะนองทำให้มีดินทับถมกรีดขวางเส้นทางรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้ทางเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้ใช้รถไถทำการเปิดเส้นทางเพื่อให้ราษฎรสัญจรผ่านได้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย