นายประเสริฐไกนอก ตัวแทนชาวบ้านพื้นที่ตำบลนางั่วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ยื่นเรื่อง ขอคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ ยื่นคัดค้านการออกใบอนุญาต
เวลา 11:00 น นายประเสริฐไกนอก ตัวแทนชาวบ้านพื้นที่ตำบลนางั่วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ยื่นเรื่อง ขอคัดค้านการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจํากัดจตุพรมอเตอร์ เพชรบูรณ์ ประกอบกิจการผลิตแอสฟัลต์ติกคอนกรีด ทะเบียนโรงงานเลขที่๒๐๖๗๐๐๕๗๔๒๕๖๓๕ กับผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ มารับเรื่องแทน ซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย รวมทั้งคำ คัดค้านพร้อมเหตุผลแห่งการคัดค้านแล้ว เห็นควรออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดจตุพรมอเตอร์เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
นายประเสริฐ ไกนอก และตัวแทนชาวบ้านมีความเห็นว่าการพิจารณานี้มีความไม่เป็นธรรม เนื่องจากประชาชนนำเสนอคลิปตัวอย่างสถานที่ที่เกิดเหตุขึ้นแล้ว ในเรื่องผลกระทบและได้ยื่นรายชื่อคัดค้านผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2224 คน และได้มีการประชาคม ประชุมถึง 2 ครั้ง รวมถึงมติสภาเทศบาลนางั่ว จำนวน 11 ต่อ 0 เสียง ไม่เอาโรงงานซึ่งเป็นเอกฉันท์ จึงมีข้อสงสัยว่าการพิจารณาการออกใบอนุญาตนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมายในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จึงขอทำหนังสือคัดค้านและขอระงับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน เพื่อสืบทราบทุกขบวนการ ขั้นตอนอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง เพื่อคลายข้อกังวลและทำความเข้าใจอย่างถึงที่สุดกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ในทุกกระบวนการ และเพื่อไม่ให้เกิดการชุมนุมและลดแรงต้านของชาวบ้านที่ยังข้องใจในการพิจารณานั้นจึงขอให้พิจารณาสั่งระงับ การ เปิดกิจการ เป็นการชั่วคราวเพื่อพิจารณาอีกครั้งและให้เกิดความเป็นธรรม