ส่งเสริมสวนส้มอินทรีย์ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
270362_ส่งเสริมสวนส้มอินทรีย์ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค27 มีนาคม 2562 เวลา 0800 น
กลุ่มผู้ใช้อินทรีย์ชีวภาพทดแทนบุญคุณแผ่นดิน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาดูสวนส้มอินทรีย์ของ และนางศิรินาถ เรือนใจ ที่บ้านป่าบง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของนายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอพร้าว และ ร้อยเอก พรศักดิ์ บุตรเมือง(อาจารย์แป๊ะ)นักชีวะอินทรีย์ อดีตผู้ช่วยฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ ที่น้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาใช้และได้ส่งเสริมรณรงค์ให้เกษตรกร และประชาชน เลิกใช้สารเคมี กลับมาใช้สารอินทรีย์ทดแทน เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิต และผู้บริโภค ตลอดจนถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะปลอดภัย และทางกลุ่มผู้ผลิตส้มสายน้ำผึ้งรายใหญ่ จากอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุพรรณ โพธิ์นาคเงิน เจ้าของสวน โพธิ์นาคเงิน ที่ปลูกส้มสายน้ำผึ้งมากถึง 4,000 กว่าต้น และปลูกพืชอีกหลายชนิด ทั้งพริกหวาน เมล่อน กุ่ยช่าย ไม้ตัดดอก ในพื้นที่135 ไร่

 

บ้านแพะ ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่นำกลุ่มผู้ปลูกพืชมาดูการผลิตส้มสายน้ำผึ้งและการปลูกพืชล้มลุกที่ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ สวนของนางศิรินาถ เรือนใจ (แม่เลี้ยงแก้ว)ที่บ้านป่าบง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางนางศิรินาถ เรือนใจ ได้เข้าฝึกอบรมการทำน้ำหมักจากอินทรีย์ จากอาจารย์แป๊ะ หรือ ร้อยเอก พรศักดิ์ บุตรเมือง นักชีวะอินทรีย์ อดีตผู้ช่วยฝ่ายกิจการพลเรือน กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ มาได้หลายปีจนเกิดความชำนาญและสามารถผลิตและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้อย่างดี และตัวเองทำเองผลิตเองและใช้เอง จนในทุกวันนี้ใช้อินทรีย์ครบ 100% ถ้าเข้ามาในสวนก็จะพบเห็นถังหมักต่างๆที่เป็นอินทรีย์ชีวภาพ ที่ทำใช้ในสวน และในวันนี้ยังมีการสาธิตการใช้วัคซีนอินทรีย์ ใช้กับต้นส้ม ทดแทนการใช้สารเคมีและยาปฏิชีวนะ ที่ชาวสวนส้มส่วนใหญ่ใช้กันในปัจจุบัน กลุ่มเกษตรกรที่สนใจก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้