เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน เปิดตัวโครงการข่วงหลวงพญามังราย ครบรอบ 758 ปี เมืองเชียงราย

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน เปิดตัวโครงการข่วงหลวงพญามังราย ครบรอบ 758 ปี เมืองเชียงราย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ข่วงหลวงพญามังราย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 758 ปี เมืองเชียงราย เมื่อวันเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ที่บริเวณข่วงพญามังราย วัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

โดยกจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างวาระโอกาสในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายหลวง ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา ผู้สร้างเมืองเชียงราย และเป็นผู้สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบรรพบุรุษ และมีความรักความหวงแหนในแผ่นดินเกิด อีกทั้ง ยังเป็นอนุสรณ์สถานอีกแห่งหนึ่งในการเชิดชู และสืบสานเกียรติคุณแด่พญามังราย อีกทั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อันเป็นการดำรงฐานทางวัฒนธรรมล้านนา เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

พร้อมทั้ง ยังเป็นเวทีสาธารณประโยชน์ในการจัดกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่า วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เป็นวันครบรอบ 758 ปี เมืองเชียงราย และเป็นวันสำคัญต่อพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมภายในโครงการ ได้จัดให้มีการแสดงประวัติศาสตร์ของการสร้างบ้านแปงเมืองขององค์พ่อขุนมังรายมหาราช ตลอดทั้ง กิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษาในการจัดกิจกรรมแสดงผลงานด้านประวัติศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า วันที่ 26 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเมืองเชียงราย โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีครบรอบ 758 ปีเมืองเชียงราย ซึ่งทุกคนต่างตระหนักถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนา ถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่า ที่พญามังรายหลวง และบรรพบุรุษของเรานั้นได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน จนตกทอดมาถึงรุ่นปัจจุบัน ส่งผลให้เมืองเชียงรายเรานั้นมีเอกลักษณ์และอัตรลักษณ์ที่โดดเด่น ในด้านอารยธรรมล้านนาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านอักษรศาสตร์ พุทธศาสตร์ นิติศาสตร์ โลกศาสตร์ รวมถึง ด้านศิปะทุกแขนง ทั้งพุทธศิลป์ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หรือจะเป็นศิลปะด้านดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแต่งกาย อาหารการกิน คลอดจนวิถีชีวิต ซึ่งจังหวัดได้ให้ความสำคัญสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นศักยภาพที่โดดเด่นส่งผลให้เชียงรายเป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวที่มีอัตตลักษณ์อันโดดเด่นในลำดับต้น ๆ ของปะเทศไทยมาโดยตลอด

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/01/63