สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

☆🍍🍍 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

เวลา 09.00 น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดอบรมเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ที่โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.00 น. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะทำงานสรุปและยืนยันข้อมูล PMQA ของจังหวัดเชียงราย ที่ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

เวลา 09.30 น. ส่วนอำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการบริหารจัดการและมาตรการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย และศึกษาดูงานร่วมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก สภาผู้แทนราษฎร โดยเวลา 13.00 น. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเวลา 15.30 น. ตรวจสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่า ที่ว่าการอำเภอแม่สาย

เวลา 12.40 น. บริษัท ถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมในโครงการ English we like ที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

🕖 ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารืามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

👨‍🦲 เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
🍍🍎🍇🍋🍓🍒🎯🌏⛰