จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มปกป้องสถาบัน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มปกป้องสถาบัน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ไ้ด้มีกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบ้านสร้างจำนวนประมาณ 650 คน ได้พร้อมใจกันมาชุมนุมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โดยได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ ชูป้ายข้อความ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ ในการนี้นายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเคารพธงชาติกับกลุ่มผู้ชุมนุม หลังจากนั้นชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านสร้างได้ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอบ้านสร้าง เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงในการที่จะปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และนายอำเภอบ้านสร้างได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุม ก่อนที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะได้แยกย้ายกันเดินทางกลับในเวลาประมาณ 08.30 น. เหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงแต่อย่างใด

////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์0878789225ปราจีนบุรี