แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทุกอำเภอของจังหวัด มีเขตแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมระยะทางประมาณ 483 กม.

แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทุกอำเภอของจังหวัด มีเขตแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมระยะทางประมาณ 483 กม.

พลโท อภิเชษฐ์ ชื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในสังกัดพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานเรื่องเกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ กองบังคับการ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนอยู่ทางภาคเหนือตอนบน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็น 3 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 8 ของประเทศ มีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร และความกว้างประมาณ 95 กิโลเมตร ทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเขตแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) รวมระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นดินประมาณ 362 กิโลเมตร เป็นแม่น้ำประมาณ 157 กิโลเมตร แบ่งเป็นแม่น้ำสาละวิน 127 กิโลเมตร และแม่น้ำเมย 30 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน เฝ้าระวังการตลอดจนเพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดในการสกัดกั้นลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว หากพบให้ดำเนินการทางกฎหมายและส่งตัวกลับทันที