จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดพร้อมนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการร่วมงานนายวัลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กล่าวรายงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพฟรีของหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การแสดงธรรมถวายเป็นพระราชกุศลโดยพระอาจารย์ธัมมทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัทธาธิโก ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมือง การมอบกระเป๋าชุดยาพระราชทาน แก่หน่วยงานต่างๆ 110 หน่วยงานการแสดงผลงานของชุมชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการตามศาสตร์พระราชาพร้อมทั้งให้บริการอาหารแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมงาน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน