รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมการผลิตของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมการผลิตของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด

ที่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล พร้อมพบปะกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสตูล
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องจาก ขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำ MOU ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ในการนำยางพาราทำแบริเออร์และเสาหลักกิโล ซึ่งจากข้อตกลงดังกล่าวสิ่งที่ต้องการคือยางก้อน จึงจำเป็นต้องลงพื้นที่มาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือได้ตรงจุด โดยเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้สหกรณ์ดำเนินการ เพราะผลกำไรจะต้องตกอยู่กับสหกรณ์หรือเกษตรกร และยังเป็นการแก้ปัญหาราคายางพาราอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งย้ำว่าต้องใช้ยางพาราในพื้นที่เป็นหลัก ตนเชื่อว่าหากเป็นการขายระหว่างสหกรณ์กับหน่วยงานภาครัฐ ราคายางจะต้องดีกว่าท้องตลาด เพราะไม่มีคนกลาง คือผู้ผลิตและผู้ที่ต้องการซื้อพบกันโดยตรง ทำให้ต้นน้ำถึงปลายน้ำราคายางพาราจะดีขึ้นแน่นอน และห้ามกดราคาโดยเด็ดขาด ซึ่งในส่วนนี้นับเป็นมาตรการเสริมนอกเหนือจากการประกันรายได้ของเกษตรกร เพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างถาวร นอกจากนี้ปัจจุบันสหกรณ์ยังขาดเรื่องของการตลาด ซึ่งในอนาคตทางกระทรวงฯ จะมีการจัดทำ Page ใน Facebook เพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้าผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร นำผลิตภัณฑ์ ผลผลิตจากสหกรณ์ทั่วประเทศจำหน่าย ตอบโจทย์การจำหน่ายในยุคออนไลน์
พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลจำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา ตั้งแต่การรับซื้อน้ำยางสดนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน แปรรูปผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้น ไม้กวาดยางพารา เพื่อจำหน่ายให้บริษัทเอกชน องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก และบุคคลทั่วไป ปัจจุบันมีทุนดำเนินงานจำนวน 52,786,200 บาท ทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินงานมาจากเงินค่าหุ้นสมาชิก เงินฝากสมาชิก ซึ่งมีสหกรณ์สมาชิกจำนวน 18 สหกรณ์

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหัวดสตูล