ร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรม 10 ฝายมีชีวิตด้วยจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ. ศ. 2562 ฝายมีชีวิตลำดับที่ 1 /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-ข่าว

ร้อยเอ็ดเปิดกิจกรรม 10 ฝายมีชีวิตด้วยจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพ. ศ. 2562 ฝายมีชีวิตลำดับที่ 1
/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-ข่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น ณ ลำห้วยคลองขุดใหม่ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 19 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมฝายมีชีวิตด้วยจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พ.ศ.2562 ฝายมีชีวิตลำดับที่ 1 โดยการดำเนินงานของนายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและคณะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชน เพื่อปิดกั้นทางน้ำชลอความเร็วของน้ำเก็บกักอินทรีย์วัตถุเพิ่มความชุ่มชื้นของป่าต้นน้ำทำให้ฝนตกตามฤดูกาล

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นอภ.เมืองร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ปัญหาอุทกภัยหรือภาวะน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาภัยแล้ง หรือภาวะการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้น การใชีประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญของปัญหาการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศน์

จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งฟื้นฟูแหล่งเก็บกักน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพลดความรุนแรง และบรรเทาปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ

วิธีการหนึ่งที่สำคัญและได้ผลดีก็คือ ฝาย ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริ ทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากร ที่เอื้ออำนวยและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ฝายมีชีวิตเป็นฝายรูปแบบใหม่ เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย เป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติ ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่นไม้ไผ่ นำไปปักลงไปลำน้ำ เสมือนเสาเข็ม เรียงกันผูกด้วยเชือก เพื่อยึดโยงเข้าด้วยกันสำหรับตัวฝายกั้นน้ำ จะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกัน การสร้างฝายมีชีวิต เป็นการยกระดับน้ำขึ้น เพื่อกักเก็บน้ำและเป็นฝายน้ำล้นที่น้ำจะไหลผ่านสายตลอดเวลา

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-ขอชื่นชมความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตขึ้นมาในครั้งนี้

เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้งของพี่น้องซึ่งตรงกับหลักทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร คือหลักการระเบิดจากข้างใน นั้นคือความต้องการแก้ปัญหาของชุมชน จึงขอเปิดกิจกรรม 10 ฝายมีชีวิต ด้วยจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ฝายมีชีวิตอันดับที่ 1

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/คมกฤช พวงศรีเคน-บริหาร/0817082129-รายงาน