จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

เช้าวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ที่ภายในหอประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถนนสหมิตร ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

โดยกิจกรรมภายในงานจัดให้มีการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับพิษภัยร้าย และโทษของยาเสพติด การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องอันตรายของยาเสพติดของแต่ละหน่วยงาน การอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดโลก

นายประเสริฐ จิตพลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 ครั้งนี้ จัดขึ้นสืบเนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ถือปฏิบัติและจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับในปีนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด SAVE ZONE, NO NEW FACE “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” เพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน และยังได้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคลากรที่มีผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 อีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/06/63