ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คําขวัญ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด และร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BENUMBER ONE เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ตราด/โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คําขวัญ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด และร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BENUMBER ONE เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตราด/วันที่ 26 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนคลองวิทยาคม อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยศูนย์อํานวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของอําเภอคลองใหญ่ โดยนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข จัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมผู้เข้าร่วมในพิธี โรงพยาบาลคลองใหญ่ สาธารณสุขสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ อส.คลองใหญ่ คณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมจํานวน 1,000 คน จากมติการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน พศ.2530 ได้กําหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฎิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้มีความตระหนักถึงความสําคัญของปัญหายาเสพติดดังกล่าว จึงได้จัดทํากิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์และต่อต้านยาเสพติด ให้บรรลุผลสําเร็จตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2562 คําขวัญ มุ่งมั่น แก้ ขจัดภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วัตถุประสงค์ เพื่อการเดินรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและนอกศึกษา พร้อมการนี้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตชอลต่อต้านยาเสพติด การแสดงคอนเสิร์ของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3-4 และอีกหลายรายการ พร้อมกันนี้ทางสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดเป็นต้น หลังจากนั้นได้เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกไปรอบๆตลาดสดอําเภอคลองใหญ่อีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค จ.ตราด โทร 086-1399631(เหม่ง)