ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดนิทรรศการความรู้ให้กำลังพลแสดงศักยภาพเต็มความสามารถ

ฐานทัพเรือสัตหีบเปิดนิทรรศการความรู้ให้กำลังพลแสดงศักยภาพเต็มความสามารถ
วันนี้ 26 มิ.ย.62 พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ วันแห่งการจัดการความรู้ของฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี 2562 ณ สโมสรสัญญาบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร ผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงฐานทัพเรือสัตหีบ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ เข้าร่วมในกิจกรรม

ตามที่กองทัพเรือ ได้ตั้งเป้าหมายให้ทุกหน่วย ดำเนินการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนากำลังพล ให้มุ่งไปสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professionail Navy) โดยมัวัตถุประสงค์ให้กำลังพลมีขีดความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้เชี่ยวชาญ ตามขีดสมรรถนะที่กองทัพเรือกำหนด และหน่วยงานมีกระบวนการทำงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองภารกิจหลัก รวมทั้งให้มีบูรณาการ การปฏิบัติข้ามสายงาน Cross Functionnal ในระดับทร.สามารถสร้างผลงานให้ผู้รับริการและผู้มีส่วนของกองทัพเรือ ให้มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ EXCellen Organization นั้น ในปี งป.62 คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของ ทร.ได้กำหนดแนวทางจัดการความรู้ให้หน่วยต่างๆ ได้บูรณาการ กรอบแนวคิดของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เข้ากับการจัดการความรู้ ภายใต้ วลีทองของผู้บัญชาการทหารเรือ ว่า เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ และในวันนี้ เพื่อเป้นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่หน่วยที่ดีเลิศคณะกรรมการฯจึงได้พิจารณาจึงได้พิจารณามอบรางวัล ให้กับหน่วยที่ผ่านการประเมินผลงานการจัดการความรู้และมอบเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่างๆ จำนวน 15 นาย ด้วย
พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า จากผลการดำเนินการ การจัดการความรู้ของฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของหน่วยต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญกับ การจัดการความรู้ และดำ เนินการจนได้องค์ความรู้ ที่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การจัดงานในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสาคัญ ที่จะนาองค์ความรู้เหล่านี้ มาเผยแพร่ให้แก่กาลังพลจากหน่วยต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ ในการปฏิบัติงานของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถดารงการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ ที่กองทัพเรือมอบหมาย ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก