ศาลแขวงเชียงใหม่ จัดสัมมนาโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมองค์กร หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือในองค์กร ด้านความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ศาลแขวงเชียงใหม่ จัดสัมมนาโครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมองค์กร หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสร้างความร่วมมือในองค์กร ด้านความยุติธรรมให้แก่ประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายองอาจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา หัวหน้าผู้พิพากษา ศาลแขวงเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมสัมมนา โครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมองค์กร หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ ( คุ้มขันโตก ) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายพรศักดิ์ สังข์สังวาล ประธานสภาทนายความ จังหวัดเชียงใหม่ จ่าเอกอภิสาร ยานุช ประธานชมรม ทนายความ จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเป็นตัวแทนทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีการ โครงการประสานความร่วมมือของศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้อีกด้วย
ทั้งนี้ โครงการ ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมองค์กร หน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศาลฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทนายความ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวด้านกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงจำนนกว่า 200 คน
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการยุติธรรม ให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในระดับต่อไป