ร้อยเอ็ด/… อบต.นาอุดมรับมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อส่งต่อประชาชนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง

ร้อยเอ็ด/…
อบต.นาอุดมรับมอบหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เพื่อส่งต่อประชาชนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ 26 พ.ค.2563 ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายมังกร ยนต์ตระกูล นายก อบจ.นายทรรศยุ ไชยรัตน์ รองนายก อบจ.นายทัศนัย ไวยนิยมพงค์ เรขานายก อบจ. ได้นำหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์มอบให้ผู้นำชุมชนเพื่อส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ตำบลนาอุดม ประวัติความเป็นมาเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนทอง ประกอบไปด้วย 17 หมู่บ้าน เขตพื้นที่ทิศเหนือ ติดกับ ต.คำนาดี อ.โพนทอง และ ต.คำพอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ดทิศใต้ ติดกับ ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดทิศตะวันออก ติดกับ ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด.

นายเสฏฐพันธ์ เวียงภักดิ์ นายกอบต.พร้อมฝ่ายบริหาร และสมาชิก สอ.บต. นายสินสมุทร พลเยี่ยม กำนัน ตำบลนาอุดม พร้อมผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อสม.เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อดำเนินการแจกจ่ายไปยังประชาชนตำบลนาอุดมต่อไป และกล่าวขขอบคุณที่ทาง อบจ.ที่เล็งเห็นความสำคัญ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังกล่าว.

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน