ร้อยเอ็ด/… โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ที่ อำเภอจังหาร และอำเภอโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด/…
โครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ที่ อำเภอจังหาร และอำเภอโพธิ์ชัย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 25 เมษายน 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน
โดยลงพื้นที่ตรวจสอบฯ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการขุดลอกหนองสังข์ บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 12 ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 2.โครงการขุดลอกหนองหินลาดน้อย บ้านพลไทย หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 3.โครงการขุดลอกหนองสิม บ้านพระอุ้ย หมู่ที่ 4 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีความห่วงใยกับประชาชนเนื่องจากจะเข้าฤดูฝนใหม่ จึงได้ติดตามตรวจสอบ พบว่า ติดปัญหาเรื่องแบบของโครงการฯ การไม่มีที่ทิ้งดิน การขุดพบดินดาน ทำให้งานล่าช้า จึงได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในห้วงเวลาที่กำหนด ถ้าดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและระยะเวลาที่กำหนด หากไม่แล้วเสร็จ ทางราชการจะดำเนินการตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
(ขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดอนุเคราะห์ข่าว-ภาพ)