พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท.) มอบให้ ร.ต.ชนาสินฐ์ พุ่มไพรจิตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฯ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร, บก.ควบคุม กกล.รส.จังหวัด ก.พ. และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกตรวจตามแผนบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

1.เมื่อ 250800 – 251500 เม.ย.62 พ.อ.ประทีป บุญทิพย์จำปา หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว ฯ ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ. (ท.) มอบให้ ร.ต.ชนาสินฐ์ พุ่มไพรจิตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฯ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร, บก.ควบคุม กกล.รส.จังหวัด ก.พ. และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมออกตรวจตามแผนบูรณาการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2562 ประจำเดือน เม.ย.62 เพื่อตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบการในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงการใช้แรงงานเด็ก การจ้างแรงงานต่างด้าว ตลอดจนสร้างการับรู้รับทราบและความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่นายจ้าง/ผู้ประกอบการ จำนวน 6 พื้นที่ ดังนี้
1.1 พื้นที่ 1 หจก.ป.เป็ดธุรกิจก่อสร้าง 66/1 ม.2 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ ลจ.ต่างด้าว 3 คน (ช. 2 ญ. 1)
1.2 พื้นที่ 2 หจก.ศุภกิจพัฒนา 250 ม.6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ ลูกจ้าง 50 คน (ช. 40 ญ. 10)
1.3 พื้นที่ 3 หจก.อนันต์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ 1 1/4 ม.6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ ลูกจ้าง 10 คน จ้างเหมาตามงาน
1.4 พื้นที่ 4 หจก.เจษฎาคอนสตรัคชั่น 2556 199 ม.10 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ ลูกจ้าง 19 คน
1.5 พื้นที่ 5 บ้านเลขที่ 16 ม.10 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ ลจ. 6 คน (ไทย 2 ต่างด้าว 2)
1.6 พื้นที่ 6 นายแสวง ทัพมงคล 167 ม.10 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ ลูกจ้าง 14 คน (ไทย 8 ต่างด้าว 6)
2.ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายและการค้าแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย