จ.ราชบุรี/สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

จ.ราชบุรี/สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

วันที่ 26 ก.พ. 64 ที่สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ภายในงานได้ประกอบพิธีวางพานพุ่มสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พร้อมกล่าวคำถวายสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี มอบประกาศเกียรติบัตรแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น และร่วมกันประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีหน่วยงานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี ร่วมในพิธี

สำหรับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ได้ทรงริเริ่มนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาที่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ จึงได้คิดหาวิธีช่วยเหลือโดยใช้วิธีของสหกรณ์เข้ามาบรรเทาปัญหา และทรงเป็นผู้จัดตั้งและวางรากฐานสหกรณ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแห่งแรกใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” จดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 นับเป็นการเริ่มต้นของสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ จากนั้นได้ได้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ขยายอุดมการณ์สหกรณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ไปทั่วประเทศ เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศสืบมาจนบัดนี้ นับเป็นเวลา 105 ปีแล้ว

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน