จ.จันทบุรี จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมจังหวัดจันทบุรีนำนักเรียนเข้าอบรม เรียนรู้ สถานที่จริงในเรือนจำจังหวัด เน้นการป้องกันปัญหายาเสพติด

จ.จันทบุรี จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมจังหวัดจันทบุรีนำนักเรียนเข้าอบรม เรียนรู้ สถานที่จริงในเรือนจำจังหวัด เน้นการป้องกันปัญหายาเสพติด

ที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดจันทบุรี กองร้อยรักษาดินแดนที่ 1 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี หรือ ศอ.ปส.จ.จันทบุรี ได้จัด โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อบรม บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ได้จากประชาคม การจัดระเบียบสังคม ตั้งด่านตรวจ ปิดล้อมตรวจค้นและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ จำนวน 60 คน เข้าสู่กระบวน การบำบัดที่ได้มาตรฐานฟื้นฟูร่างกายผู้เสพยาเสพติดให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคม ก่อนกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคม ปรับทัศนคติของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้นำบุตรหลานที่ใช้ยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ให้ข้าราชการฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้มีส่วนดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองที่มีลูกหลานเสพยาเสพติดให้ได้รับการดูแลตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม และมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และกองร้อย อส.จันทบุรี ที่ 1 ร่วมเป็นวิทยากรมีระยะเวลาในการอบรมแบบเข้าค่าย 12 วัน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก