ยโสธร  “สพป.ยโสธร เขต2 จัดโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศนษฐกิจสร้างสรรค์”

ยโสธร “สพป.ยโสธร เขต2 จัดโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศนษฐกิจสร้างสรรค์”

ที่บริเวณถนนข้างสำนักงานเขต พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 นนายจิรศักดิ์ ภาระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต 2 เป็นประธานเปิด โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนางเกษร บานชน ครูเชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสำราญ ตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธรได้กล่าวว่า โรงเรียนบ้านดงสำราญซึ่งเป็นศูนย์แกนนำขยายเครือข่ายโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนําสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสพฐ.ให้เป็นศูนย์แกนนำการสอนงานอาชีพ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีศูนย์เข้าร่วมทั้งหมด 4ศูนย์ คือ ศูนย์โรงเรียนบ้านดงสำราญ สพป.ยส 2 ศูนย์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม.28 จังหวัดยโสธรศูนย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ ศูนย์โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป.สร.เขต 3 และมีโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 9 คือโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง โรงเรียนบ้านหนองเรือ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียงโรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ โรงเรียนบ้านหัววัว โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด โรงเรียนบ้านโพงและโรงเรียนบ้านหนองหมี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน ทักษะพื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการตามวัย
การทำธุรกิจ “คิดเป็น ทำได้ ขายเป็น” ผลงานนักเรียนสามารถจำหน่ายได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน คิดได้ ทำเป็น เห็นคุณค่าพัฒนาต่อยอด

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน