ร้อยเอ็ด..อลังการ”ศักยภาพอสม.จัดโครงการรณรงค์หนูน้อยกินนมแม่เพื่อพัฒนาการดี ตำบลโนนรัง ปี 2563

“ร้อยเอ็ด..อลังการ”ศักยภาพอสม.จัดโครงการรณรงค์หนูน้อยกินนมแม่เพื่อพัฒนาการดี ตำบลโนนรัง ปี 2563.*

******วันอังคารที่(25 สิงหาคม 2563) เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันนี้ประชาชนพี่น้องชาวตำบลโนนรัง ต่างหลั่งไหล หอบลูกหอบหลาน มาเพื่อร่วมโครงการรณรงค์หนูน้อยกินนมแม่เพื่อพัฒนาการดี ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคมถึง 19 กันยายน 2563 โดยไม่ได้นัดหมาย เป็นที่น่าแปลกใจ**ในนิมิตหมายที่ดีของชาวตำบลโนนรังอย่างแท้จริง.**** โดยโครงการรณรงค์หนูน้อยกินนมแม่เพื่อพัฒนาการดีตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดประจําปี 2563 *****กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดหลักการและเหตุผลก็คือประเทศไทยกำหนดเป้าหมายให้แม่ที่มีบุตรแรกเกิด 6 เดือนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน***ร้อยละ 30 แต่ผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่ายังไม่บรรลุเป้าหมาย*

**สาเหตุสำคัญส่วนใหญ่**พบว่าขาดการสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างจริงจังจากบุคลากรสาธารณสุขตั้งแต่ระยะคลอดหลังคลอดรวมถึงการเชื่อมโยงสู่ชุมชนปัญหาแม่ออกทำงานนอกบ้านความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของแม่ความเชื่อ ทักษะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้เกี่ยวข้อง****** สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลวังโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านโนนรังในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการปรับเปลี่ยน New Normal โดยจัดระเบียบการดูแลสุขภาพของลูกหลานเด็กน้อยในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีและในวันนี้ต้องเตรียมต้อนรับคณะประเมินจากจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมประเมินที่ห้องทันตกรรม, คลินิกแพทย์แผนไทยและโดยรอบพื้นที่.. *****ทั้งนี้เพื่อ ประเมิน ในแนวทางของ New Normal ที่ทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรังของเราคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านหลังได้ให้การต้อนรับคณะประเมินจากจังหวัดเป็นอย่างดีโดยครั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมที่ทันตะ แล้วก็ปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาปรับเปลี่ยนแต่ละ บริบทของพื้นที่เพื่อต่อยอดสนับสนุนกันต่อไปประชาชนสุขภาพดี, เจ้าหน้าที่มีความสุข, ระบบสุขภาพยั่งยืน, เข้าใจ, เข้าถึง, พึ่งได้ 101 smart city

//////////////
ภาพ/ข่าว=อสม.ศรีไพร ทูลธรรม
สื่อประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด