จ.ราชบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเกษตรกรราชบุรี ต่อต้านการทุจริต สร้างผลผลิตปลอดภัย

จ.ราชบุรี/สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเกษตรกรราชบุรี ต่อต้านการทุจริต สร้างผลผลิตปลอดภัย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเกษตรกรราชบุรี ต่อต้านการทุจริต สร้างผลผลิตปลอดภัยณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเกษตรกรราชบุรี ต่อต้านการทุจริต สร้างผลผลิตปลอดภัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน ส่งเสริมให้เกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค ตลอดจนสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้า

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน