โครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง “การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง

พ.อ.สุระ แก้วไพโรจน์ รอง ผอ.รมน. พ.อ. ปัญญ์สวัฒกก์ มาลารัตน์ หน.สง.รอง ผอ.รมน.พร้อมด้วย ร.อ.ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง หน.ชรต.กอ.รมน.จ.สตูล, ร.อ.สอ โสภา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคลและสนับสนุนทัวไป กอ.รมน.จ.สตูล พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล ,ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหัวทาง) หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชาย เลนที่ 34, นายอำเภอเมืองสตูล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล ประธานชมรมวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสตูล ประธานศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) ต.พิมาน ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนอ.เมืองสตูลประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) จังหวัดสตูล ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ครู,นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ต.พิมาน 3 อ.เมือง จ.สตูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง “การเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดองผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องการให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้ให้ความสำคัญ และร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยการใช้พลังของประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติและสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน โดยการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความรักความสำมัคคีและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมไทยให้สามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความรัก ความสามัคคี และการเสียสละเพื่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่สังคม ประเทศชาติที่เข้มแข็งต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล