พี่ต่ายเจ้าของหมู่บ้านมิรันดาใจบุญ ร่วมพัฒนา รพ สต บ้านโค้งวันเพ็ญ เพื่อประชาชนล้านกว่าบาท

พี่ต่ายเจ้าของหมู่บ้านมิรันดาใจบุญ ร่วมพัฒนา รพ สต บ้านโค้งวันเพ็ญ เพื่อประชาชนล้านกว่าบาท

วันนี้ 24 มิ.ย.62 นายภาคภูมิ วสิกรัตน์ สาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง ประธานทีมตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว พร้อมด้วย นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ นางจันทิรา ประมวลทรัพย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ พร้อมคณะกรรมการประเมิน ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ต .บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีคุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา และภรรยาคุณฐานิศวร์ อัครบุญญาพัฒน์ และกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายอภิชาติ อร่ามรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต แสมสาร ในฐานะรองประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ผู้แทนนายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายอาณัติ รุ่งแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะประชาสัมพันธ์กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายอัครพล แสงศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ต.สัตหีบ เลขานุการกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง อาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ
คุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา กล่าวว่าผมและภรรยา คุณฐานิศวร์ อัครบุญญาพัฒน์ และกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล โดยนายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ร่วมกันมีส่วนร่วมทำบุญ ปรับปรุงสถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งวันเพ็ญ เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้เป็น รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและเข้าถึงบริการตรวจรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพรวดเร็ว ทันการณ์ รวมเป็นเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งมีการปรับปรุงก่อสร้างได้แก่ ลานจอดรถผู้รับบริการ, ปรับปรุงและขยายห้องฉุกเฉิน มีการทำทางขึ้นลงห้องฉุกเฉินพร้อมวางระบบกำจัดน้ำเสีย, ห้องคลินิกพัฒนาการเด็ก, ห้องน้ำผู้พิการ, ห้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ , ห้องแยกโรคผู้ป่วยติดเชื้อ, ห้องปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ , ห้องธนาคารกายอุปกรณ์, โรงจอดรถยนต์ราชการ ,ลานออกกำลังกายชมรมผู้สูงอายุ ,สวนสมุนไพร , ปรับปรุงโรงขยะติดเชื้อและสถานที่คัดแยกขยะ ทางเรายินดีช่วยเหลือ เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ในชุมชนของเราผ่านการประเมินมาตรฐานทั้งสถานที่ บุคลากร ติด รพ.สต.ระดับ 5 ดาว เพื่อให้ผู้รับบริการอุ่นใจ มีความเชื่อมั่น ทั้งความสะอาด ความปลอดภัย รวดเร็ว และผู้มาใช้บริการมีความสุข มีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
นายกิตติ บุญรัตนเนตร สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ กล่าวว่าวันนี้เรามาตรวจประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ให้เป็น รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ตามเกณฑ์ที่กำหนดใน 5 ด้าน ทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัว และคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อดูแลประชาชนเป็นองค์รวมแบบผสมผสาน ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพในระดับครอบครัว รู้จักประชาชนในความรับผิดชอบสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และต้องขอขอบพระคุณ คุณยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านมิรันดา และภรรยา คุณฐานิศวร์ อัครบุญญาพัฒน์ และกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล โดยนายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ที่ร่วมทำบุญปรับปรุงอาคาร สถานที่และก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโค้งวันเพ็ญ ให้กับชุมชนและประชาชน ในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก