Safety Training & Rescue Courses : กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 เปิดปฏิบัติการ …กลางน้ำเจ้าพระยา……THE EXIT : ฝึกอบรมกู้ภัยปฏิบัติการเพื่อประชาชน ให้กำลังพล จิตอาสาภัยพิบัติภายใต้แนวคิด ” ตรวจความพร้อม ซ้อมบรรเทา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ห่วงใยประชา

Safety Training & Rescue Courses : กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 เปิดปฏิบัติการ …กลางน้ำเจ้าพระยา……THE EXIT : ฝึกอบรมกู้ภัยปฏิบัติการเพื่อประชาชน ให้กำลังพล จิตอาสาภัยพิบัติภายใต้แนวคิด ” ตรวจความพร้อม ซ้อมบรรเทา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ห่วงใยประชา ”

“ ทักษะในการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ประสบภัย ในยามเกิดอุบัติภัย ชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารถือเป็นกลุ่มคนสำคัญในการช่วยเหลือ แม้บางคนจะมีทักษะความรู้ในการกู้ภัยทางน้ำ แต่สำหรับสถานการณ์วิกฤต ความรู้ที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ ”

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดดำเนินการตรวจความพร้อมของชุดเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน ของกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสาภัยพิบัติของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในโอกาสต่างๆ ณ สนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย โดยเฉพาะในห้วงฤดูฝน มักจะประสบกับปัญหาภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ จึงต้องมีความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้หน่วยยังได้จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshops Operation การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ อาทิ การเรียนรู้วิธีช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ซึ่งวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ วิธีทำ CPR ที่ถูกต้อง เผื่อหากกำลังพลพบเจอสถานการณ์คับขัน มีโอกาสได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทุกชีวิตจะได้ปลอดภัย สำหรับการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ และมีการไหลเวียนออกซิเจนรวมทั้งเลือดกลับคืนสู่สภาพเดิม พร้อมทั้งป้องกันเนื้อเยื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร โดยเราสามารถทำการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้ผู้ประสบเหตุได้โดยการกดหน้าอกและช่วยหายใจ

พร้อมกันนี้ วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการใช้เครื่องพยุงตัวในน้ำ, การช่วยเหลือผู้จมน้ำ , การว่ายน้ำกรณีน้ำไหล ว่ายอย่างไรให้เข้าสู่จุดปลอดภัย, วิธีการผูกเงื่อนเชือก , การขับเรือท้องแบน ,การเข้าช่วยผู้ประสบภัยด้วยเรือ รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เครียดและภาวะฉุกเฉินที่มากขึ้น กำลังพลชุดเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จึงต้องเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้อื่นและวิธีป้องกันปัญหา และสถานการณ์การกู้ภัยในภาวะฉุกเฉิน โดยการได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถ ให้กับกำลังพล ณ บริเวณท่าน้ำวัดปากน้ำโพใต้ หรือ ปากแม่น้ำเจ้าพระยา (ก่อนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา) อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ในพื้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาของจังหวัดนครสวรรค์ มีท่าเทียบเรือขนส่งสาธารณะ ลักษณะท่าข้าม และการสัญจรทางน้ำที่ไม่คึกคักแออัดมาก กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เล็งเห็นความสำคัญของชีวิตและทรัพย์สินประชาชน จึงได้บูรณาการประสานความร่วมมือกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์ ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และระบบส่งต่อผู้ประสบภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นจะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบอุบัติเหตุทางน้ำให้น้อยลง

ขณะที่” กำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ได้ให้ความสนใจเรียนรู้ ฝึกทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ กำลังพลที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจรับการฝึกด้านการเตรียมความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย เป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสต่างๆ ต่อไป