จ.พังงา ประชุมติดตามงานความมั่นคงภายในและปัญหายาเสพติด

จ.พังงา ประชุมติดตามงานความมั่นคงภายในและปัญหายาเสพติด

วันที่ 25 มี.ค.64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (กอ.รมน.จ.พังงา) คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.พง.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา มีส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางตำรวจ อำเภอ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคง สถานการณ์ปัญหายาเสพติด อุปสรรคในการทำงาน คดีที่น่าสนใจ ผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการตรวจค้น 1 เดือน 2 ตำบลพื้นที่เป้าหมาย ผลการดำเนินการการตรวจท่าเทียบเรือ 1 เดือน 1 เป้าหมาย ผลความก้าวหน้าดำเนินงานอำเภอ To be number one รวมทั้งนโยบายด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อีกทั้งเฝ้าระวังและสอดส่องสถานการณ์ทั้งด้านความมั่นคงและปัญหายาเสพติดอีกด้วย