จ.พังงา ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

จ.พังงา ประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 25 มี.ค.64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2564 ณ หอประชุมจำปูน ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม
ก่อนเริ่มการประชุมนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีข้าราชการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดพังงาเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 50 คน จากนั้นเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเกษตรกรและประชาชนนำไปเพาะปลูก ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

จากนั้นได้ประชุมได้เข้าสู่วาระเพื่อพิจารณา ปัญหา ข้อหารือ และติดตามผลการดำเนินงานเรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การแจ้งเรื่องการจัดงานรัฐพิธีในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2564 การจัดงาน”เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564″ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพังงา ปี 64 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 64 จังหวัดพังงา และแผนการออกรับบริจาคโลหิตในเดือนเมษายน 2564