ร้อยเอ็ดติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงหลักการใช้ความเร็ว ดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย

ร้อยเอ็ดติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงหลักการใช้ความเร็ว ดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564 และคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนบดี ครองยุติ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และได้ถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังนายอำเภอและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า เนื่องด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบนโยบายการดําเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ทุกภาคส่วนบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อน และกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง ทั้งพฤติกรรมผู้ขับขี่ ถนน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการป้องกันและลดความเสี่ยงในบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนัก มีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ การใช้ความเร็ว ดื่มแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รวมทั้งควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ให้ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการเสริมสร้างปลูกฝัง สร้างความตระหนักรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้จัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดกลุ่มเป้าหมายและห้วงเวลาที่จะดําเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งกําหนดสื่อ รูปแบบ และวิธีการในการ ให้ความรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเด็กนักเรียน วัยรุ่น และวัยแรงงาน เป็นต้น ตลอดจนกําหนดรูปแบบและวิธีการในการเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนเรื่องการเคารพกฎจราจรในครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อสั่งการในการขับเคลื่อน 5 มิติ คือ 1.การสร้างเครือข่าย ของกลุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังที่มีบทบาทสำคัญสตรี และ อสม. ซึ่งขอให้เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดร้อยเอ็ด 2.การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 3.การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 4.การบังคับใช้กฎหมาย 5.ระบบ EMS หน่วยกู้ชีพ ต้องมีความพร้อมตลอดเวลาขณะออกปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า ถ้าเรามองเห็นความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุและร่วมมือกันทำให้สำเร็จ จะทำให้สามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุได้

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด