กาชาดจังหวัดชลบุรี มอบบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ

กาชาดจังหวัดชลบุรี มอบบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้ 24 ต.ค.62 นาง สุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มาเป็นประธานในโครงการมอบบ้านกาชาดรวมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ประจำปี 2562 ณ หมู่ที่ 7 ตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ นาง พรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเถอสัตหีบ พร้อมคณะ พันจ่าเอก พิษณุ โตสมบัติ นายก อบต.พลูตาหลวง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา ตลอดจน นาย สมชาย พูลมี ผู้ที่รับมอบบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ
นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า อำเภอสัตหีบได้รับการพิจารณาการอนุมัติ งบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ในการสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ยากไร้ประจำปี 2562 โดยเหล่ากาชาดจังหว้ชลบุรี ได้พิจารณาอนุมัติ งบประมาณให้อำเภอสัตหีบในกาดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ในชตพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท ขอเรียนข้อมูลเบื้องตันของครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลือในการสร้างที่อยู่อาศัย นาย สมชายพูลมี อายุ61 ปีอาศัอยู่บ้านเลที่12/8 หมู่ที่7 ตำบลพลูตาหลวง ประกอบ อาชีพรับจ้างซ่อม ไดนาโม รายได้ ไม่แน่นอน มีคนมาจ้างก็ได้ทำ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยา ซึ่งมีอาชีพรับจ้างมีบุตร2 คนเป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน และหลานชาย 1 คน นายสมชาย พูลมี เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพสุจริต และต่อสู้ชีวิตด้วยความยากลำบาก บ้านที่อยู่เดิมเป็นบ้านเช่า ต่อมามารดาได้แบ่งที่ดินให้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพิจารณา จนกระทั่งได้รับอนุมัติงบประมาณในการสร้างบ้าน กระผม เป็นตัวแทนครอบครัวนายสมชาย พูลมี ขอขอบคุณท่านสุภาพร เทียนไชยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะ ทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความช่วยเหลือในการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอสัตหีบในครั้งนี้
นาง สุภาพร เทียนไชย กล่าวว่า ซึ่งทั้งหมดที่ได้รับการมอบบ้านในวันนี้ล้วนแล้วแต่ มีความยากลำบาก มีฐานะยากจน มีความประพฤติตนที่ดีและมีความเดือดร้อนจริง ซึ่งได้พิจารณาคัดกรองคัดเลือกอย่างละเอียด ถี่ถ้วนแล้ว ในแต่ละปี เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีจะทำการพิจารณาเงินรายได้จากการเปิดร้านมัจฉากาชาด เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน ที่ประกอบอาชีพสุจริต มีฐานะยากจน และเป็นคนดีของสังคม
หลังจากมอบบ้านให้นาย สมชาย พูลมี เสร็จสิ้นแล้วนั้น นาง สุภาพร เทียนไชยได้เดินทางไปเยี่ยมบ้าน นาง พรพรรณ ประดิษฐ์ชัย ซึ่งอยู่ในหมู่เดียวกันได้รับการซ่อมแซมบ้าน เปลี่ยนหลังคา เปลี่ยนประตูห้องน้ำ เปลี่ยนสายไฟและทาสีใหม่ ใช้งบประมาณ ซ่อมแซม 34,000 บาท ก่อนจะเดินทางไปยังเขตพื้นที่นาจอมเทียนเพื่อมอบบ้าน หลังที่ 2 ต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323