จังหวัดเชียงรายจัดการเสวนาสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562 ต้อนรับห้วงเวลาเริ่มเหมันต์ฤดู ด้วยบรรยากาศของการส่งเสริมสุขภาพ

จังหวัดเชียงรายจัดการเสวนาสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562 ต้อนรับห้วงเวลาเริ่มเหมันต์ฤดู ด้วยบรรยากาศของการส่งเสริมสุขภาพ

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานเสวนาสภากาแแฟจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2562 ประจำเดือนตุลาคม 2562 ที่บริเวณริมแม่น้ำกก หลังศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร และนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์การภาคเอกชน ภาคธุรกิจเอกชน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดทั้ง หน่วยงานจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมชมการสาธิตกิจกรรมออกกำลังประกอบเพลงที่ตื่นเต้นเร้าใจของส่วนราชการเจ้าภาพที่เตรียมการมาเป็นอย่างดี

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวปราศรัยว่า การจัดงานครั้งนี้เปิดรายการได้สวยงามเป็นที่ประทับใจ จากนี้ไปจะส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย โดยเฉพาะในทุกวันพุธ ซึ่งศาลากลางจังหวัดเชียงรายของเรามีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติกำลังแล้วเสร็จ จึงขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนมาใช้บริการออกกำลังกายโดยรอบศาลากลาง ทั้งนี้ วันนี้มีสภาพอากาศที่ดีมาก ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าด้านสภาพอากาศจะเปลี่ยนไป ทางจังหวัดเชียงรายกำลังจะออกประกาศห้ามเผาทั่วทั้งจังหวัด เพื่อให้เกิดสภาพอากาศที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน ปัจจัยสำคัญที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงราย คือ มีกีฬา มีบรรยากาศดี และมีสุขภาพดี

การจัดงานเสวนาสภากาแฟในครั้งนี้มีเจ้าภาพประกอบด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงาน ททท.เชียงราย ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย

ผู้อำนวยการสำนักงาน กทท.จังหวัดเชียงราย กล่าวถึงจังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมือง sport city ด้านกีฬา กีฬาเชิงวัฒนธรรม และกีฬาพื้นบ้าน พร้อมเชิญมาวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 1 ธันวาคม 2562 และ 28 ธันวาคม 2562 เป็นงานวิ่งของ กทท. พร้อมทั้งเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้

ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงราย กล่าวแนะนำตัวเจ้าหน้าที่ พร้อมกล่าวแนะนำโครงการชิมช้อปใช้ ระยะ2 รวมทั้งเที่ยวทั่วไทย และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงระหว่างสิ้นปีถึงปีใหม่ 2563 อีกด้วย

สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย มีภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันแก้ไขการถูกเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา มีสายด่วน 1155 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าว ถึงภารกิจที่เป็นการสืบสาน สร้างสรรค์ ต่อยอด วัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ด้วยศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รับกองงานดูแลรัฐพิธี ราชพิธี และพิธีศพในพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และน่าน

ในการดำเนินกิจกรรม มีการแนะนำหัวหน้าหน่วยงานที่ย้ายมาใหม่ ได้แก่ นายแก้ว ศุภสาร หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงรายที่ย้ายมาจากจังหวัดน่าน และสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ดร.สุพัชรา บุญเกิดรัมย์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย นายอัครพัธ์ ทองสรวย และผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย นายสุชาตรี ทองอินทรราช ซึ่งย้ายมาจากจังหวัดนราธิวาส ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างแสดงความยินดีต้อนรับและได้รับความสนใจจากผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยผู้มาร่วมงานต่างได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งได้พบปะสนทนาในเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประสานงาน การให้บริการที่เป็นเลิศสู่ประชาชน ตลอดทั้งการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามฤดูกาลอีกด้วย

สำหรับการจัดงานพบปะเสวนาสภากาแฟในครั้งต่อไป ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งจะได้กำหนดเวลาที่เหมาะสม แล้วแจ้งให้ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายได้ทราบเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปด้วย
🍇🍍🍓🌮🍫🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
24/10/62