ร้อยเอ็ดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ /PALANCHAI TV/ชสอท.:MOITC/nuk-aof/0817082129-

ร้อยเอ็ดประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ

/PALANCHAI TV/ชสอท.:MOITC/nuk-aof/0817082129-

วันนี้ (23 กันยายน 2562) เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

การประชุมในวันนี้ ได้มีการรายงานสถานการณ์แนวโน้ม แนวทางการเผชิญเหตุ (Response) ใน 4 จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย แนวทางการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู (Recovery) ใน 28 จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลาย และการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องที่อาจเกิดขึ้นในห้วงฤดูฝน ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ เป็นระดับ 3 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีแนวทางการดำเนินการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ การะทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม และ สำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการเร่งด่วน ให้ทุกหน่วยงานร่วมบูรณการ ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยในอันดับแรก เร่งดำเนินการให้ประชาชนได้กลับเข้าสู่ที่อยู่อาศัยโดยเร็ว รวมทั้งเร่งเยียวยา ฟื้นฟู โดยด่วน รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเข้าใจ ในแนวทางการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์-เลขาผวจ.รอ/ภาพ-