นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน “การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2563

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน “การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2563

วันนี้(24 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน “การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประเด็นและสาระสำคัญ ดังนี้
1. ที่ประชุมรับทราบ กรณีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดเรื่องสื่อสารสำคัญระดับจังหวัด ที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสําคัญระดับประเทศ จำนวน 11 เรื่องซึ่งเป็นแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผน โดยให้แจ้งแผนปฏิบัติการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้รับทราบและดำเนินการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป
2. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโครงการประชาสัมพันธ์ที่จะเสนอของบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 จำนวน 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการประชาสัมพันธ์การผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร
2. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณี
3. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายภาครัฐ

//////////////
ขอขอบพระคุณ:เครดิต:ภาพข่าว:ธนภัทร รัตนสมัย :ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดตสถานการณ์ข่าวภายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด