อบรมแรงงานอาสาต้านยาเสพติด

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ. แสงสงค์. ข่าว
อบรมแรงงานอาสาต้านยาเสพติด

24 กรกฏาคม 2563 เวลา 1000น
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงแรงงาน ได้เข้าพื้นที่ในอำเภอชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าทำการอบรมจิตอาสาแรงงานต่อต้านยาเสพติด โดยนำนายจ้างแรงงาน แรงงาน อาสาสมัครแรงงาน ผู้ที่สนใจ ได้เข้าทำการจัดอบรมเรียนรู้โทษยาเสพติดเพื่อเป็นการป้องกันป้อมปรามอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 (รุ่นที่ 3 อ.ฝาง)

นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางสาวนลินี ณ เชียงใหม่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563

ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง ผู้แทนจากบริษัทซีพีออล์ จำกัด มหาชน (ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการแก่ผู้แทนจากสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ในพื้นที่อำเภอ ทั้งนี้ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ได้แจกหน้ากากอนามัย สู้ภัยโควิด 19 ให้แก่สถานประกอบการ และได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่อำเภอฝางเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนต่อไป