ร้อยเอ็ดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชุดพิทักษ์สาเกตจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจตำบลนำร่องพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือการปกครองจังหวัดในพื้นที่/PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชุดพิทักษ์สาเกตจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจตำบลนำร่องพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือการปกครองจังหวัดในพื้นที่

/PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

เมื่อวันนี้ 23 ก.ค. 256 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพชุดพิทักษ์สาเกตตำบลนำร่อง ด้านการจัดระเบียบสังคมและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการดำเนินงาน ของนายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายอำเภอทุกเภอ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยอำเภอพิจารณาคัดเลือกผู้เข่ารับการอบรม ที่มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันกับพนักงานฝ่ายปกครอง อำเภอละ 4 คน รวม 80 คน เป็นการอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติจริงพร้อมออกตรวจและดำเนินการได้

นายสันติ โอฆะพนม ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดตั้งชุดพิทักษ์สาเกตจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจตำบลนำร่อง เพื่อเป็นกลไกปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด การนำตัวผู้เสพเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สังคม การข่าว รวมถึงการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ สนับสนุนชุดพิทักษาเขตจังหวัด และให้มีหน้าที่เป็นชุดสายตรวจตำบล และชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อระงับยับยั้งเหตุที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครต่างๆ ที่ยังขาดทักษะและความชำนาญและการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาเขตตำบลนำร่อง ด้านการจัดระเบียบสังคม และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้นโดย ให้อำเภอพี่นาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ที่มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ พนักงานฝ่ายปกครองอำเภอและ 4 คนรวม 80 คนเข้ารับการอบรม

นาเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดว่า.-ปัจจุบันปัญหาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติ การทำความผิดในรูปแบบต่างๆ การเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงส่วนใหญ่ จะเกิดขึ้นในชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ อาจจะดูแลไม่ทั่วถึง

จังหวัดจึงได้จัดตั้งชุดพิทักษ์สาเกต จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ตำบลนำร่อง เพื่อให้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ในชุมชนและหมู่บ้านของตนเอง ที่มีหน้าที่ในการรักษา ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อยู่แล้ว และเพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มีการจัดตั้ง ชุดปฏิบัติการและอบรมเพิ่มทักษะดังกล่าวขึ้น โดยขอให้ชุดพิทักษ์สาเกตจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจตำบลนำร่อง ที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ จะต้องยึดหลักกฎหมาย และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพประชาชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจจะไปก่อให้เกิดความเสียหาย แก่พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว