จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีเผาถ่านไม้ทำให้มีกลิ่นเหม็นและฝุ่นกระจายเข้าในหมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817982129-

จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามเรื่องร้องเรียนกรณีเผาถ่านไม้ทำให้มีกลิ่นเหม็นและฝุ่นกระจายเข้าในหมู่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817982129-

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะทำงานฯ ประชุมหารือติดตามเรื่องร้องเรียนที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานส่งเรื่องร้องเรียนทุกข์ของราษฎรในพื้นที่จังหวัด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัด ในกรณีที่มัผู้ประกอบการ เผาถ่านไม้ ทำให้มีกลิ่นเหม็นและฝุ่นกระจายเข้าในหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายอำเภออำเภอโพนทอง ศูนย์ดำรงธรรม ท้องถิ่นจังหวัด ปกครองจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และอุตสาหกรรมจังหวัด

โดยหมู่บ้านโคกสูง ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการตั้งโรงงานผลิตเขียง จากไม้มะขามที่ส่งจำหน่ายทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 มีจำนวนทั้งหมด 7 โรง ซึ่งผู้ประกอบการได้นำเอาเศษไม้ที่นอกเหนือจากการทำเขียง มาเผาถ่านเพื่อเกิดรายได้ แต่สิ่งที่ตามมาทำให้เกิดมลพิษ และกลิ่นควัน ฟุ้งกระจายเข้าสู่ชุมชน จึงมีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประสานส่งเรื่องร้องทุกข์ของราษฎรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้ขอความช่วยเหลือต่อนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จำนวน 658 เรื่อง

เพื่อให้จังหวัดพิจารณาและขอทราบผล และยังมีเรื่องร้องทุกข์ที่รอผลการพิจารณาดำเนินการ จำนวน 252 เรื่อง โดยเป็นการกำหนดชั้นความลับ จำนวน 76 เรื่อง และไม่ได้กำหนดชั้นความลับ จำนวน 176 เรื่อง ดังนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้คณะทำงานแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะทำงาน ลงพื้นที่เพื่อประสานติดตามผลการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการเผาถ่าน และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านกลิ่นเหม็น และฝุ่นที่กระจายเข้ามาในหมูบ้าน ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางด้าน ว่าที่ร้อยโทบุญเกิด เมืองแวง รักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกสูงกล่าวว่า ท้องถิ่นได้มีการกำหนดเป็นโซนิ่งเพื่อผู้ประกอบการเผาถ่าน โดยออกไปให้ห่างจากชุมชน โซน A ห่างจากชุมชน 500 เมตร โซน B และC ห่างจากชุมชนประมาณ 1-2 กิโลเมตร เพื่อเป็นการแก้ปัญหา และเนื่องจากบริเวณที่มีการเผาถ่านอยู่ทางเหนือลม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคมเป็นช่วงฤดูหนาว ลมจะแรง ทางเทศบาลได้มีการควบคุมและขอร้องให้ผู้ประกอบการเผ่าถ่านลดจำนวนเตาเผาลง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
นายพศิน โกมลวิชญ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการเผาถ่าน และชุมชุนอยู่ด้วยกันได้ ต้องเปิดโอกาสให้มีการประชุมร่วมกัน โดยมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบโดยตรง เข้าร่วมประชุมกันในการลงมติ กฎกติกา กำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตลอดจนร่วมกันหาวิธีการเผาถ่านแบบให้มีควันน้อยที่สุด ซึ่งทางเทศบาลเป็นผู้ดูแลในพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อให้ชุมชุนลดการขัดแย้งและไม่มีผลกระทบจากการเผาถ่านหรือกลิ่นของมูลสัตว์ต่อไป

/ชมรมสื่ออออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน
Cr.บุญมี เพ็งรัตน์ สนง.ปชส.รอ./ภาพ