ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 เปิดการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 เปิดการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ. จอส.904 วปร.) ได้มีการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ โดยมีฝ่ายอำนวยการจิตอาสา ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนกระทรวง ผู้แทนหน่วยงาน และผู้แทนศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค เข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราโชบาย รวมทั้งติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 และประชุมระดับผู้ปฎิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัด. ,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กองพล,ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มณฑลทหารบก และวิทยากรจิตอาสา 904 ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประจำรุ่นที่ 1/61, รุ่นที่ 2/61, รุ่นที่ 3/62 รวมทั้งหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งครั้งนี้ได้มีการเชิญคณะทำงานทุกฝ่ายและวิทยากรจิตอาสา 904 ทุกรุ่นมารับทราบแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ