ร้อยเอ็ดนายพีระพงษ์ ชนะเลิศ ทสม.ดีเด่นประเภทบุคคล และ เครือข่าย ทสม. บ้านป่ายาง ตำบลเกษตรวิสัย ชนะเลิศ ดีเด่น ประเภทเครือข่าย ประจำปี 2562 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr. สมนึก-คมกฤช/0817082129

ร้อยเอ็ดนายพีระพงษ์ ชนะเลิศ ทสม.ดีเด่นประเภทบุคคล และ เครือข่าย ทสม. บ้านป่ายาง ตำบลเกษตรวิสัย ชนะเลิศ ดีเด่น ประเภทเครือข่าย ประจำปี 2562

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก-คมกฤช/0817082129

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นาย ธานี พันแสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประกวดคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และ เครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด โดยดำเนินการประกวดคัดเลือก ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสิน ในครั้งนี้

นาย ธานี พันแสง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จัดให้มีการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ทสม. และ เครือข่าย ทสม. มี่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อนำเสนอผลงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ ทสม. และเครือข่าย ทสม. ทั่วประเทศ

เพื่อกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของประชาชนจิตอาสาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ผลการประกวดคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏว่า
นายพีระพงษ์ แดนประกรณ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ทสม.ดีเด่น ประเภท บุคคล ระดับจังหวัด

และ เครือข่าย ทสม. บ้านป่ายาง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทเครือข่าย ซึ่ง ทสม.ดีเด่น ประเภทบุคคล ระดับจังหวัดจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม.ดีเด่น

ส่วน เครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดจะได้รับ โล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ ทสม.ดีเด่น จากจังหวัดร้อยเอ็ด เช่นเดียวกัน และจะได้เข้าสู่การประกวดคัดเลือก ในระดับภาค และระดับประเทศ ต่อไป

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน/สนง.ปชส.รอ-ภาพ